Apuraha opinnäytetyöhön

Vuoden 2024 opinnäytetyöapurahaa voi hakea 15.1.2024 lähtien.

Apuraha opinnäytetyöhön on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon (kuten pro gradu tai YAMK) opinnäytetyöhön.

Rahoitettavan opinnäytetyön tulee tukea Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan tavoitteita ja arvoja sekä huomioida ajankohtaiset tutkimus- ja kehittämistarpeet. Apurahoja myönnetään hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan, joka huomioi Säätiön toiminnalle keskeisiä arvoja: monipuolinen ja kokonaisvaltainen hyvinvoinnin sekä elämänlaadun edistäminen, näyttöön perustuvuus, vastuullisuus, juurevuus sekä uudistuminen. Apurahoja voidaan myöntää kaikille aiheeseen soveltuville tieteenaloille. Opinnäytetyön tulosten toivotaan olevan jatkossa sovellettavissa Peurungan palvelutuotantoon.

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan hallitus päättää vuosittain opinnäytetöihin myönnettävän apurahan suuruuden. Vuonna 2024 apuraha opinnäytetöihin on yhteensä 3 500 €, koostuen viidestä 700 € suuruisesta apurahasta. Apuraha maksetaan hakijalle yhdessä erässä myöntämisvuotena. Säätiö tekee verottajalle vuosittain ilmoituksen maksetuista apurahoista.

Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tutkimustoiminta@peurunka.fi, haku on avoinna siihen saakka kun vuosittainen apuraha on myönnetty kokonaisuudessaan.

Apurahan saaneista tutkimuksista sekä niiden tuloksista tiedotetaan Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan internetsivuilla. Apurahan saaneiden tulee toimittaa tutkimustulokset Säätiölle, viimeistään kolmen kuukauden sisällä rahoitettavan tutkimuksen valmistumisesta (opinnäytetyö, väitöskirja, tutkimushanke). Mahdollisuuksien mukaan tuloksista toivotaan tiedotettavan lisäksi Peurungan henkilöstöpalaverissa ja/tai asiakastilaisuudessa.

Apurahahakemuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

 1. opinnäytetyöhön liittyen kopio opinto-oikeudesta
 2. enintään 5 sivun tutkimussuunnitelma, jonka tulee sisältää:
  • tausta (tutkimuksen merkitys, mitä tiedetään aiemmin)
  • tavoite (tutkimuksen tavoite, kysymyksenasettelu)
  • aineisto ja tutkimusmenetelmät (materiaali, menetelmät, eettiset näkökulmat)
  • resurssit (rahoitus, aikataulu, missä vaiheessa tutkimus on menossa)
  • tulokset (odotetut tulokset ja niiden tieteellinen/yhteiskunnallinen merkitys, tulosten soveltaminen, vaikuttavuus, tulosten julkaisu)

 

Apurahoja myönnetty vuonna 2024 seuraaville opinnäytetöille:
– Kiani Marjan, ”A Comparative Study of Balance Measurements in Finnish Ice hockey Players”, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Sport and Exercise Physiotherapy YAMK, 700€
– Kyösti Taija, ”Puheterapeuttien näkemyksiä autismikirjon häiriöön liittyvien haasteiden kuntoutuksesta. Mikä on tärkeää ja minkä pitäisi muuttua?” Tampereen yliopisto, Logopedian Pro Gradu, 700€
– Sayson Anthony, ”Chronic changes in arterial stiffness and blood biomarkers in patients with cardiometabolic syndrome after a combined aerobic and resistance exercise program” Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteiden Pro Gradu, 700€

Opinnäytetyöapurahan saajat vuonna 2023:
– Färlin Ira, ”Perusterveydenhuollon hoitotyön johtajien kokemuksia digitaalisten järjestelmien ja palveluiden käyttöönotosta”, Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen Pro Gradu, 700€
– Kääriäinen Heini, ”Työikäisten masennuspotilaiden julkisten mielenterveyspalveluiden käytön
ja kustannusten alueelliset erot ja niihin yhteydessä olevat alueelliset tekijät Suomessa”, Itä-Suomen yliopisto, Terveystaloustieteen Pro Gradu, 700€
– Laatunen Hanna & Riikonen Mari, ”Työn ulkopuolella olevien henkilöiden ruokaan liittyvä tyytyväisyys”, Itä-Suomen yliopisto, Kasvatustieteen Pro Gradu, 700€
– Sarelius Vilma, ”Varhaiskasvatuksen puskuroiva vaikutus lapsen sosioemotionaalisen kehityksen ja äidin perenataalistressioireilun yhteyden välillä”, Turun yliopisto, Psykologian Pro Gradu, 700€
– Tenho Emilia, ”Koulupissaolo-ongelmat masentuneilla kouluikäisillä”, Turun yliopisto, Psykologian Pro Gradu, 700€

Opinnäytetyöapurahan saajat vuonna 2022:
– Falck Elisa, ”Implementaatiotutkimus ACE-pisteseulan käyttöönotosta”, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden Pro Gradu, 700€
– Hietakangas Kia, ”Johtamisen oikeudenmukaisuuden muutosten yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen eri ikäisillä työntekijöillä”, Turun yliopisto, Psykologian Pro Gradu, 700€
– Hintikka Hanna, ”Etäfysioterapia osaksi OmaKS-palveluita -fysioterapeuttien kokemuksia etäfysioterapiasta ”, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Monialaisen kuntoutuksen YAMK, 700€
– Laine Sara, ”Kliinisen asiantuntijasairaanhoitajan rooli ja työnkuva teho-osastolla”, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Akuutin hoitotyön YAMK, 700€
– Moberg Joona, ”Purpose in life: manifestation and development among Finnish higher
education students during studies”, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden Pro Gradu, 700€

Opinnäytetyöapurahan saajat vuonna 2021:
– Kurvinen Kaisa, ”Yksinelävien iäkkäiden mielen hyvinvointi, yksinäisyys ja koettu terveydentila”, Itä-Suomen yliopisto, Preventiivisen hoitotieteen Pro Gradu, 700€
– Paunisaari Anni, ”Suomalaisten ravintolisien kulutus ja niiden rooli terveyden ylläpidossa”, Aalto yliopisto, Global management marketing Pro Gradu, 700€
– Pesonen Tiina, ”Ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden näkökyky ja näönhuollon palvelutarpeet”, Oulun yliopisto, Hoitotieteen Pro Gradu, 700€
– Saha Pauliina, ”Changes in health functioning after statutory retirement – contributions of psychosocial and physical working conditions”, Tampereen yliopisto, Hoitotieteen Pro Gradu, 700€
– Söderholm Anton, ”Työaikojen sopeuttaminen omaan uni-valverytmiin etätöissä -Unen laadun ja määrän vaikutus työkykyyn ja töissä jaksamiseen” Åbo Akademi, Psykologian Pro Gradu, 700€

Opinnäytetyöapurahan saajat vuonna 2020:
– Himberg Marianne, ”Syöpäpotilaiden liikuntainterventio fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi solunsalpaajahoidon aikana”, Turun ammattikorkeakoulu, Kliinisen asiantuntijuuden YAMK, 700€
– Karsikas Eevi & Liuska Jenni, ”Mobiili- ja internet-interventioiden vaikuttavuus kroonisen kivun hoidossa: monimenetelmällinen kirjallisuuskatsaus”, Oulun yliopisto, Terveystieteiden Pro Gradu, 700€
– Pietiläinen Tiina, ”Liikettä luonnossa, fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus suunnistajien luontokokemuksista”, Lapin yliopisto, Matkailututkimuksen Pro Gradu, 700€
– Rossi Sanna, ”Kohti sujuvampaa yhteistyötä, ammatillisen kuntoutusselvityksen sisäänoton kehittäminen Peurunka Oy:ssa”, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan YAMK, 700€
– Tiusanen Marja-Leena, ”Nuorten aikuisten urasuunnitelmat – kokemuksia oman elämän toimijuudesta korkeakoulu-startin jälkeen”, Itä-Suomen yliopisto, Erityispedagogiikan Pro Gradu, 700€