Apuraha opinnäytetyöhön on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon (kuten pro gradu tai YAMK) opinnäytetyöhön.

Rahoitettavan opinnäytetyön tulee tukea Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan tavoitteita ja arvoja sekä huomioida ajankohtaiset tutkimus- ja kehittämistarpeet. Apurahoja myönnetään hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan, joka huomioi Säätiön toiminnalle keskeisiä arvoja: monipuolisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä elämänlaadun edistäminen, näyttöön perustuvuus, vastuullisuus, juurevuus sekä uudistuminen. Apurahoja voidaan myöntää kaikille aiheeseen soveltuville tieteenaloille. Opinnäytetyön tulosten toivotaan olevan jatkossa sovellettavissa Peurungan palvelutuotantoon.

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan hallitus päättää vuosittain opinnäytetöihin myönnettävän apurahan suuruuden. Vuonna 2020 apuraha opinnäytetöihin on yhteensä 3 500 €, koostuen viidestä 700 € suuruisesta apurahasta. Apuraha maksetaan hakijalle yhdessä erässä myöntämisvuotena. Säätiö tekee verottajalle vuosittain ilmoituksen maksetuista apurahoista.

Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tutkimustoiminta@peurunka.fi, haku on avoinna siihen saakka kun vuosittainen apuraha on myönnetty kokonaisuudessaan.

Apurahan saaneista tutkimuksista sekä niiden tuloksista tiedotetaan Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan internetsivuilla. Apurahan saaneiden tulee toimittaa tutkimustulokset Säätiölle, viimeistään kolmen kuukauden sisällä rahoitettavan tutkimuksen valmistumisesta (opinnäytetyö, väitöskirja, tutkimushanke). Mahdollisuuksien mukaan tuloksista toivotaan tiedotettavan lisäksi Peurungan henkilöstöpalaverissa ja/tai asiakastilaisuudessa.

Apurahahakemuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

 1. opinnäytetyöhön liittyen kopio opinto-oikeudesta
 2. enintään 5 sivun tutkimussuunnitelma, jonka tulee sisältää:
  • tausta (tutkimuksen merkitys, mitä tiedetään aiemmin)
  • tavoite (tutkimuksen tavoite, kysymyksenasettelu)
  • aineisto ja tutkimusmenetelmät (materiaali, menetelmät, eettiset näkökulmat)
  • resurssit (rahoitus, aikataulu, missä vaiheessa tutkimus on menossa)
  • tulokset (odotetut tulokset ja niiden tieteellinen/yhteiskunnallinen merkitys, tulosten soveltaminen, vaikuttavuus, tulosten julkaisu)

Apuraha opinnäytetyöhön vuonna 2020, on tähän mennessä myönnetty:
– Tiina Pietiläinen ,  ”Liikettä luonnossa, fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus suunnistajien luontokokemuksista”, Lapin yliopisto, Matkailututkimuksen Pro Gradu, 700€
– Himberg Marianne, ”Syöpäpotilaiden liikuntainterventio fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi solunsalpaajahoidon aikana”, Turun ammattikorkeakoulu, Kliinisen asiantuntijuuden YAMK, 700€
– Marja-Leena Tiusanen, ”Nuorten aikuisten urasuunnitelmat – kokemuksia oman elämän toimijuudesta korkeakoulu-startin jälkeen”, Itä-Suomen yliopisto, Erityispedagogiikan Pro Gradu, 700€
– Sanna Rossi, ”Kohti sujuvampaa yhteistyötä, ammatillisen kuntoutusselvityksen sisäänoton kehittäminen Peurunka Oy:ssa”, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan YAMK, 700€