Sotainvalideille ja veteraaneille

Suomen sotiin (1939-1945) perustuva kuntoutus on tarkoitettu sotainvalideille, rintamaveteraaneille ja heidän puolisoilleen sekä eräille muille laissa (1039/97) tarkemmin määritellyille erityisryhmille.

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujan aktiivisuuteen ja omien voimavarojen vahvistumiseen tähtäävää toimintaa. Kuntoutus toteutetaan prosessinomaisesti, lähettävän tahon kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä omahoitajaperiaatteella. Kuntoutuksen alussa asiakkaalle nimetään omahoitaja, joka osallistuu ensisijaisesti kuntoutujan tapahtumiin (esim. tulo- ja lähtöhaastattelut sekä moniammatilliset tiimipalaverit) ja laatii kuntoutujalle tarvittaessa hoitosuunnitelman.

Työryhmään kuuluvat lääkäri, sairaan-/lähihoitaja ja fysioterapeutti, muita kuntoutustyöntekijöitä tarvittaessa esim. psykologi, sosiaalityöntekijä ja ravitsemusneuvoja.

Kuntoutusjaksojen pituus vaihtelee 7-28 vrk:n välillä.

Kuntoutusjakson voi halutessaan jakaa puolisonsa kanssa, jolloin maksusitoumuksessa mainittu vuorokausimäärä puolittuu esimerkiksi 14 vrk:sta 7:ään vuorokauteen.

Kuntoutuksen edellytyksenä Peurungassa on, että kuntoutettava on omatoiminen tai tarvitsee jonkin verran apua päivittäisissä toiminnoissaan. Peurungassa ei voida valitettavasti kuntouttaa henkilöitä, jotka tarvitsevat toisen henkilön avustamaan tai valvomaan kokoaikaisesti.

Lisätietoja